[ TUT ] UNLOCK FAQ APPS 2017 IP LÀOBước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ===> fake ip sang LàoBước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQBước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóaNhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :===►Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
-- Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này : 나는 팀이 입증 된형태로이 계정의 잠금을 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 할 우리의

-- Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này : 나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지만, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을해제하기 위해이 편지를 고려해야 할 것으로 예상 뭔가 문제가있다.그것은 나에게 매우 중요하기 때문에

Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau : 안녕하세요 팀 페이스 북이 내 검증 된 템플릿이며, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장 기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 할 수 있습니다. 페이스 북 몽 팀은 검토 및 잠금 해제!
이메일 : (Email của bạn )
계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
생일 : (Ngày sinh của bạn )
여권에 내 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )
URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn
나는 계정을 잠금 해제 고려하는 팀을 예상, 페이스 북 팀은 감사의 말씀을 전합니다


Nguồn : Star Tỉnh IT


DMCA.com Protection Status

Blog mình đã bỏ hệ thống bình luận Blogspot và thay thế bằng bình luận Facebook từ ngày 11/07/2018 nên hơn 3k bình luận trước đó sẽ không còn hiển thị nữa. Nếu bạn không nhận được phản hồi về thắc mắc của bạn trong mỗi bài viết thì liên hệ trực tiếp với mình qua PCB Fanpage.